תנאי שימוש

השימוש באתר "המרכז ללימוד אנגלית" כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומעיד על הסכמתך להם. תנאי השימוש נוצרו לעיון מבקרי האתר, והסכמה להם הינה תנאי מוקדם והכרחי לגלישה באתר.

התכנים באתר
האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והתכנים בו מוגשים ועומדים לרשות המשתמש כמו שהם (AS IS), בלא כל התחייבות. "המרכז ללימוד אנגלית" אינו אחראי לתוכנו, לשלמותו למהימנותו ולדיוקו של המידע באתר. כמו כן "המרכז ללימוד אנגלית" אינו מתחייב שהשימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות.

קניין רוחני
האתר, עיצובו והמידע המפורט בו הם בבעלות "המרכז ללימוד אנגלית". אין להשתמש, להעתיק, להפיץ, לפרסם או להעביר לצד שלישי חומר או כל מידע אחר בלא אישור "המרכז ללימוד אנגלית" מראש ובכתב.

אחריות
"המרכז ללימוד אנגלית" עושה כל שביכולתו על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מהימן ביותר. יחד עם זאת ייתכנו טעויות, אי דיוקים או חסרים במידע המופיע באתר. "המרכז ללימוד אנגלית" לא יישא בכל אחריות בגין טעויות או שגיאות במידע המוצג באתר, לרבות המילים המופיעות באתר, איותן ופירושן. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש, שהוא עושה או יעשה במידע שבאתר, וכי ידוע לו ש"המרכז ללימוד אנגלית" לא יישא באחריות בגין כל נזק, שנגרם לו במישרין או בעקיפין כתוצאה מן השימוש בשירות ובמידע שמספק האתר ו/או בגין הפסקת השימוש באתר, אם ביוזמתו או ביוזמת "המרכז ללימוד אנגלית".

שינויים באתר והפסקת השימוש
"המרכז ללימוד אנגלית" רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע את השימוש שנעשה באתר, להפסיק את פעילות האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, את עיצובו ואת זמינותו של האתר ושל התכנים המופיעים בו, וזאת בלי להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "המרכז ללימוד אנגלית" בקשר לכך

שינוי בתנאים ובהתניות
"המרכז ללימוד אנגלית" עשוי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. "המרכז ללימוד אנגלית" שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בלא מתן הודעה מוקדמת על כך.

דין ומקום שיפוט 
על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראלמקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין, הנובע מתנאי שימוש אלו או מהאתר ו/או מהשימוש בו, הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה

 

החזר כספי
אנו "המרכז ללימוד אנגלית ללא מורה" משקיעים מאמצים רבים ודואגים לכך שאתם הלומדים תהיו מרוצים. במידה ומכל סיבה שהיא, הלומדה לא תענה על צפיותיכם, אזי יהיה ניתן לבטלאת התשלום תוך 30 יום מיום מעת הרכישה .*
 

 *תנאי זה חל רק אם אתה קונה ישירות מהמרכז ללימוד אנגלית.

**התוכנה שקנית מיועדת לשימוש אישי בלבד, ואינה ניתנת להעברה לאנשים מחוץ למשפחה הישירה.

***הרשיון מאפשר התקנה בשלושה מחשבים לכל היותר. אם ברצונכם להתקין את התוכנה ביותר משלושה מחשבים, תוכלו לרכוש רשיון נוסף ממשרדנו.  

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.