הואיל וההורה רכש עבור התלמיד עותק של הלומדה Words in Contextוהואיל והשימוש בלומדה יכול לעזור לתלמיד להתקדם במהירות הלימודי האנגלית, אם ישתמש בה באופן קבוע, נסכים בזאת כדלהלן.

ההורה ישלם לתלמיד ____ ₪ עבור כל שיעור שהושלם ב"מילים בהקשר" (הכוונה בשיעור שהושלם היא ציון של 90 או יותר בתרגול ו-95 או יותר בחזרה). שיעורים אלה צריכים להיות עשויים על-פי סדרם.

התגמול האחרון בהשלמת הקורס יהיה _____________________________

התלמיד מתחייב שלא ינסה להשפיע על התוצאות בכל צורה שהיא – אם על-ידי מישהו שיעשה את העבודה עבורו, או ע"י כניסה לזיכרון של המחשב ושינוי הציונים.

התלמיד יבטיח שאם ההורה יבקש, הוא יראה לו את התוצאות על מסך המחשב.

חברת "מטבח מילים", המשווקת את "מילים בהקשר" היא שותפה שקטה להסכם זה ועליה לקבל עותק של ההסכם בדואר.

הסכם זה הוסכם על-ידי שני הצדדים בתאריך_________________ ונחתם להלן על-ידי שני הצדדים.

התלמיד _____________________

ההורה / ההורים _______________________

כתובת _______________________________________________

מס' טלפון ____________________

דואר אלקטרוני של ההורים ___________________________________

הסכם

(העתק ל-תלמיד)

זהו הסכם בין התלמיד ______________________ (להלן ייקרא תלמיד) לבין ההורה / ההורים ______________________ (להלן יקרא ההורה).

הואיל וההורה רכש עבור התלמיד עותק של הלומדה ) Words in Context"מילים בהקשר"( והואיל והשימוש בלומדה יכול לעזור לתלמיד להתקדם במהירות הלימודי האנגלית, אם ישתמש בה באופן קבוע, נסכים בזאת כדלהלן.

ההורה ישלם לתלמיד ____ ₪ עבור כל שיעור שהושלם ב"מילים בהקשר" (הכוונה בשיעור שהושלם היא ציון של 90 או יותר בתרגול ו-95 או יותר בחזרה). שיעורים אלה צריכים להיות עשויים על-פי סדרם.

התגמול האחרון בהשלמת הקורס יהיה _____________________________

התלמיד מתחייב שלא ינסה להשפיע על התוצאות בכל צורה שהיא – אם על-ידי מישהו שיעשה את העבודה עבורו, או ע"י כניסה לזיכרון של המחשב ושינוי הציונים.

התלמיד יבטיח שאם ההורה יבקש, הוא יראה לו את התוצאות על מסך המחשב.

חברת "מטבח מילים", המשווקת את "מילים בהקשר" היא שותפה שקטה להסכם זה ועליה לקבל עותק של ההסכם בדואר.

הסכם זה הוסכם על-ידי שני הצדדים בתאריך_________________ ונחתם להלן על-ידי שני הצדדים.

התלמיד _____________________

ההורה / ההורים _______________________

כתובת _______________________________________________

מס' טלפון ____________________

דואר אלקטרוני של ההורים ___________________________________

הסכם

העתק ל-"מטבח מילים"

16 באר שבע

94507ירושלים

02-6221447טל/פקס

 

זהו הסכם בין התלמיד ______________________ (להלן ייקרא תלמיד) לבין ההורה / ההורים ______________________ (להלן יקרא ההורה).

הואיל וההורה רכש עבור התלמיד עותק של הלומדה ) Words in Context"מילים בהקשר"( והואיל והשימוש בלומדה יכול לעזור לתלמיד להתקדם במהירות הלימודי האנגלית, אם ישתמש בה באופן קבוע, נסכים בזאת כדלהלן.

ההורה ישלם לתלמיד ____ ₪ עבור כל שיעור שהושלם ב"מילים בהקשר" (הכוונה בשיעור שהושלם היא ציון של 90 או יותר בתרגול ו-95 או יותר בחזרה). שיעורים אלה צריכים להיות עשויים על-פי סדרם.

התגמול האחרון בהשלמת הקורס יהיה _____________________________

התלמיד מתחייב שלא ינסה להשפיע על התוצאות בכל צורה שהיא – אם על-ידי מישהו שיעשה את העבודה עבורו, או ע"י כניסה לזיכרון של המחשב ושינוי הציונים.

התלמיד יבטיח שאם ההורה יבקש, הוא יראה לו את התוצאות על מסך המחשב.

חברת "מטבח מילים", המשווקת את "מילים בהקשר" היא שותפה שקטה להסכם זה ועליה לקבל עותק של ההסכם בדואר.

הסכם זה הוסכם על-ידי שני הצדדים בתאריך_________________ ונחתם להלן על-ידי שני הצדדים.

התלמיד _____________________

ההורה / ההורים _______________________

כתובת _______________________________________________

מס' טלפון ____________________

דף מעקב: רמה מספר __

שיעור מספר

סיום התירגול ()

סיום החזרה ( )

חתימת התלמיד (קבלת כסף)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35